Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Holland Eco B.V. (v0.1)& Holland Eco Finance B.V.

Popovstraat 56. 8013 RK Zwolle.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Holland Eco B.V. en/of Holland Eco Finance B.V., hierna te noemen “Holland Eco” en een wederpartij, waarop Holland Eco deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten.
3. Vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden. In geval van vernietiging of de nietigheid van enige bepaling treedt daarvoor een zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenstemmende bepaling in de plaats.
ARTIKEL 2. OFFERTES

De door Holland Eco gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Holland Eco het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de wederpartij te herroepen. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
ARTIKEL 3. LEVERING
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn.
2. Wanneer als leveringsconditie één van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
3. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn, waaronder in ieder geval opslagkosten ad 10% over de factuurwaarde en bewaarkosten ad 3% over de factuurwaarde per maand of gedeelte van een maand dat de zaken zijn opgeslagen. Na een periode van 4 weken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd is Holland Eco gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en staat het Holland Eco vrij deze zaken aan derden te verkopen. De hiermee gepaard gaande kosten en de eventuele minderopbrengst van deze zaken komen voor rekening van de wederpartij.
4. indien de wederpartij de zaken van vervoerder aanneemt, geldt zulks als bewijs dat de emballage in goede staat is, tenzij door de wederpartij een aantekening van het tegendeel is vermeld op de vrachtbrief, borderel of het ontvangstbewijs.
ARTIKEL 4. LEVERTIJD
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Holland Eco derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
ARTIKEL 5. DEELLEVERINGEN
Het is Holland Eco toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Holland Eco bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
ARTIKEL 6. MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN
Indien door Holland Eco een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De door Holland Eco geleverde zaken blijven het eigendom van Holland Eco totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Holland Eco gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
* De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of the leveren zaak/zaken zelf,
*Eventuele vordering wegens niet nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door Holland Eco afgeleverde zaken, die krachtens lid I onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Holland Eco gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid I bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Holland Eco zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Holland Eco:
* De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; 
* Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Holland Eco op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
*De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Holland Eco;
*Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Holland Eco ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf
ARTIKEL 8. PRIJSVERHOGING
1. De in de aanbiedingen en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn (gebaseerd op):
* De inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachttarieven, assurantiepremies en andere kosten;
* Normale werktijden;
* Levering af magazijn; 
* Exclusief BTW.;
* Exclusief andere belastingen, heffingen en invoerrechten;
* Exclusief wijzigingen in de geldwisselkoers van het land waaruit Holland Eco benodigde (hulp)zaken betreft.
2. Indien Holland Eco met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Holland Eco niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien van overheidswege of door eisen van de wederpartij wijzigingen optreden in prijs bepalende factoren. Holland Eco mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
ARTIKEL 9. BETALING
1. Holland Eco is gerechtigd te leveren op factuurbasis, tegen contante betaling of onder rembours.
2. Indien Holland Eco goede gronden heeft te vrezen, dat de wederpartij niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting zal voldoen heeft zij het zekerheidsstelling te verlangen.
3. Overigens dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij tussen Holland Eco en wederpartij nadrukkelijk andere betalingstermijn is overeengekomen:
* Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Holland Eco;
* Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het rekeningnummer zoals opgegegeven door Holland Eco. Na het verstrijken van betalingstermijn als vermeld op de factuur is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd + 2%.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. De wederpartij kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien hetzij zijn vordering door Holland Eco wordt erkend, hetzij de gegrondheid van de vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Holland Eco is steeds gerechtigd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, de verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op Holland Eco.
8. Holland Eco zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
ARTIKEL 10. INCASSOKOSTEN
1. Als de wederpartij in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd: 
* over de eerste € 2.950,- 15 %
* over het meerdere tot € 5.900,- 10 % 
* over het meerdere tot € 14.750,- 8 % 
* over het meerdere tot € 59.000,- 5 % 
* Over het meerdere 3 %
2. Indien Holland Eco aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 11. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. De vorderingen van Holland Eco op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 
* Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Holland Eco omstandigheden ter kennis komen die Holland Eco goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
* Indien Holland Eco de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Holland Eco bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Holland Eco schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Holland Eco zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Holland Eco bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
ARTIKEL 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. In de gevallen dat:
* De wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt, of,
* De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surseance van betaling wordt aangevraagd en/of verleend, onder curatele wordt gesteld op zijn zaken of een gedeelte daarvan aangevraagd conservator of executoriaal beslag wordt gelegd;
* De wederpartij zijn bedrijf of een gedeelte daarvan liquideert of stillegt. Heeft Holland Eco het recht de overeenkomst door het enkele intreden van één van deze omstandigheden van rechtswege, terstond, zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist, als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen onvermeend haar recht op vergoeding van schade en kosten.
2. De vordering, die Holland Eco op de wederpartij ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, incl. een eventuele vordering tot vergoeding van schade en kosten, zijn terstond en geheel opeisbaar.
ARTIKEL 13. OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Holland Eco zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Holland Eco, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Holland Eco; een algemeen gebrek aan benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Holland Eco afhankelijk is, weersomstandigheden en algemene vervoersproblemen.
2. Holland Eco heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Holland Eco haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Holland Eco opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Holland Eco niet mogelijk is langer duurt van 90 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Holland Eco bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te facturen en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 17 van deze voorwaarden.
2. Holland Eco is aansprakelijk voor schade aan zaken of personen, veroorzaakt door opzet of grove schuld van Holland Eco of haar leidinggevende ondergeschikten.
3. Overigens is de aansprakelijkheid van Holland Eco beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt;
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Holland Eco ter zake de geleverde zaken en/of van bijkomende dienstverlening beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken/diensten en overigens tot van de verzekeringsuitkering.
ARTIKEL 15. PUBLICITEITSVERGOEDING
Mondelinge intentieverklaringen c.q. toezeggingen van (werknemers van) Holland Eco tot het verstrekken van een tegemoetkoming in een door de wederpartij opgezette publiciteitscampagne binden Holland Eco uitsluitend indien deze schriftelijk door Holland Eco zijn vastgelegd c.q. bevestigd.
ARTIKEL 16. GESCHILBESLECHTING
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en Holland Eco, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zwolle. Holland Eco blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag vervoegde rechter.
ARTIKEL 17. RETOURZENDINGEN, RECLAME EN GARANTIE
1. De wederpartij dient de geleverde producten bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 
* of de juiste producten zijn geleverd; 
* of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
* of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of normale handelsdoeleinden.
2. Reclame over de kwaliteit van de geleverde producten en alle andere reclames met betrekking tot de geleverde producten dienen binnen 5 dagen aan Holland Eco bekend te worden gemaakt. Bovendien dient de wederpartij binnen 8 dagen na de afleveringsdatum een en ander schriftelijk aan Holland Eco te hebben bevestigd. Bij gebreke van tijdige reclame worden de geleverde producten geacht te zijn aanvaard
3. Geringe verschillen tussen de geleverde producten en hetgeen uit aanbiedingen of offerte blijkt kunnen geen grond opleveren voor reclames 4. Op Holland Eco rust geen enkele verplichting met betrekking tot de ingediende reclame indien de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen tijdig en volledig heeft voldaan. Creditering zijn bedoelt ter verrekeningen en worden niet contant uitbetaald.
5. Indien de producten na de levering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, dan wel beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde gelden voor door Holland Eco geleverde producten met garantie uitsluitend de door Holland Eco (apart) gestelde garantiebepalingen en termijnen. De wederpartij dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.
7. Bij alle producten waarvoor geen speciale garantie bestaat, dient de wederpartij bij Holland Eco te reclameren op grond van dit artikel. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Holland Eco genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren, zal Holland Eco de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij de wederpartij alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Holland Eco en de wederpartij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
8. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Holland Eco liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten, dan wel indien de producten voor andere doeleinden dan de gebruikelijke bestemming zijn aangewend, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Holland Eco is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behoudens dwingend rechtelijke bepalingen, tot geen andere garantie gehouden dan hetgeen in dit artikel is bepaald.
ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen Holland Eco en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.